ReSet ORIGINAL
[G5] G5 - 최고관리자 비밀번호 까먹었을때.. 목록
  • 글쓴이 : IN-BEST 작성일 : 17-04-24 21:30 조회 : 5,633
\\ Source Explanation
누4 일때 뮤존님이 만들어 주신건데 잘 사용하다가 그누5로 넘어오면서
혹시나 해서 해보았는데 잘되네요. 딴것 까딱안하고..
G4 를 G5 로 글자만 바꾸었습니다.
링크누르시면 기존글 보실수있음.
Source Code

<?php include_once("./_common.php");

$g5_member = "g5_member";
$g5_admin  = "admin";  // 아이디 까먹었으면 db 에접속해서 직접 확인하세요
$pass_sql  = "update $g5_member set mb_password = '*97E7471D816A37E38510728AEA47440F9C6E2585'  where mb_id = '$g5_admin' ";
$pass_sql  = sql_query($pass_sql);

if($pass_sql){
 echo '비밀번호 0000 update';
 }
else{
 echo '구문오류';
}
?>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<?php
include_once("./_common.php");
$sql = sql_fetch("select * from g5_config");
echo "<font color='#ff0000'><h3>관리자 아이디는 {$sql['cf_admin']}입니다</h3></font>";
$pass=sql_password('1');
sql_query("update $g5[member_table] set mb_password='$pass' where mb_id='$sql[cf_admin]'");
?>

이것두..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bbs/login_check.php

if (!$mb['mb_id'] || !check_password($mb_password, $mb['mb_password'])) {
 //  alert('가입된 회원아이디가 아니거나 비밀번호가 틀립니다.\\n비밀번호는 대소문자를 구분합니다.');
}

처리하면 비밀번호 없이 로그인이 가능해 집니다.
관리자 접근해서 원하는 비밀번호로 수정하면 됩니다.
· 출처 : 그누보드5 팁자료실
0.00 (0명)
평가해주세요. 비회원 가능!